Polityka Prywatności

I. Informacje ogólne

Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu www.plon.pl („Serwis”) jest spółka Plon Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Warszawie („Administrator”).

Administrator przywiązuje dużą wagę do ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu („Dane Osobowe”) i przetwarzania ich zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („Rozporządzenie”). Celem niniejszej polityki prywatności („Polityka Prywatności”) jest udzielenie użytkownikom Serwisu pełnej informacji w zakresie przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych oraz udostępnienie narzędzi pozwalających skorzystać z uprawnień wynikających z przepisów Rozporządzenia w związku z przetwarzaniem tych danych.

Administrator poniżej przedstawia informacje dotyczące tego w jaki sposób przetwarza Dane Osobowe Użytkowników Serwisu („Użytkownik”), jak dba o ich bezpieczeństwo i komu je udostępnia.

II. Pozyskiwanie Danych Osobowych Użytkowników

Administrator przetwarza z Dane Osobowe Użytkowników, którzy skorzystali z formularza kontaktowego w Serwisie i przekazali Administratorowi dane konieczne do kontaktu przez Administratora i ustalenia terminu wizyty w Atelier PLON („Atelier”) lub wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych w drodze korespondencji e-mail lub wiadomości SMS, przekazując w tym celu adres poczty e-mail lub nr telefonu komórkowego.  

III. Dane Administratora

Administratorem Danych Osobowych jest spółka Plon Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Warszawie, ul. Solec 18/20, lok. U6,  00-410 Warszawa.

IV. Kontakt z Administratorem

Użytkownik Serwisu może skontaktować się z Administratorem: (i) za pomocą poczty e-mail, korzystając z formularza kontaktowego zlokalizowanego TUTAJ: (ii) pisemnie na adres: Plon Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Warszawie, ul. Solec 18/20, lok. U6,  00-410 Warszawa.

V. Cele i podstawy przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora

Administrator przetwarza Dane Osobowe Użytkowników Serwisu w następujących celach:

a) Kontaktu i ustalenia wizyty Użytkownika w Atelier - podstawą przetwarzania danych będzie w tym wypadku będzie zgoda Użytkownika na przetwarzanie podanych danych osobowych w celach kontaktu i ustalenia terminu wizyty w Atelier; przedmiotowa zgoda może być cofnięta w każdym czasie, przy czym przetwarzanie danych Użytkownika przed cofnięciem zgody będzie zgodne z prawem,
b) w celach statystycznych dla wewnętrznych potrzeb Administratora – w tym wypadku podstawą przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zbieraniu informacji umożliwiających rozwijanie działalności i dostosowywanie usług do potrzeb użytkowników Serwisu,
c) w celu potwierdzenia wykonania przez Administratora jego obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi, zapobiegania lub wykrywania oszustw – podstawą przetwarzania danych Usługobiorcy w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia od klientów Administratora,
d) w celu marketingu bezpośredniego towarów i usług oferowanych przez Administratora, podstawą przetwarzania będzie w tym wypadku jest prawnie uzasadniony interes Administratora. Osoba, której dane dotyczą może w każdym czasie złożyć sprzeciw co do przetwarzania jej danych w powyższym celu, przesyłając odpowiednie oświadczenie na podane wyżej dane kontaktowe. Podany przez Użytkownika adres e-mail lub nr telefonu będzie wykorzystany w powyższym celu wyłącznie w razie udzielenia odrębnych zgód na przesyłanie informacji marketingowych.

Administrator przetwarza Dane Osobowe zgodnie z prawem dbając o to, aby pozostały aktualne i prawidłowe.

Dane osobowe Użytkownika nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczącej Użytkownika, bez jego zgody.

Dane przetwarzane są przez Administratora zgodnie z prawem, zbierane  w konkretnych, zgodnych z prawem celach.

VI. Informacja o obowiązku podania Danych Osobowych.

Podanie przez Użytkownika danych kontaktowych jest nieobowiązkowe, ale konieczne do kontaktu z Użytkownikiem i ustalenia terminu wizyty w Atelier.

Nie jest obowiązkowe wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowej na podany adres e-mail lub podany nr telefonu dla realizacji Usługi Newslettera. Jeżeli zgoda zostanie wyrażona, będzie mogła być cofnięta w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania sprzed cofnięcia.

VII. Informacja o udostępnianiu Danych Osobowych

Administrator będzie udostępniał Dane Osobowe Użytkownika podmiotom, z którymi współpracuje przy prowadzeniu Serwisu, w tym podmiotom świadczącym usługi hostingowe, jak również związane z wysyłaniem informacji marketingowych lub innym partnerom jednak wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowego i zgodnego z prawem prowadzenia Serwisu. Udostępnienie Danych Osobowych nastąpi na podstawie umowy powierzenia zawartej zgodnie z wymogami Rozporządzenia.

VIII. Okres przetwarzania Danych Osobowych

Przekazane przez Użytkownika dane będą przetwarzane w okresie:

a) niezbędnym do podjęcia i utrzymania kontaktu z Użytkownikiem, w tym ustalenia pierwszej i kolejnych wizyt w Atelier, jednak nie dłużej niż do dnia cofnięcia zgody na kontakt z Użytkownikiem; jeżeli Użytkownik nie złoży zamówienia u Administratora, jego dane osobowe będą usunięte w terminie 90 dni od dnia podania przez Użytkownika swoich danych kontaktowych,
b) do dnia cofnięcia zgody na korzystanie z przekazanego adresu e-mail lub numeru telefonu niezbędnym przesyłania informacji marketingowych lub wyrażenia sprzeciwu co do przetwarzania podanych danych osobowych w powyższym celu.

IX. Zabezpieczanie Danych Osobowych

Administrator stosuje zabezpieczenia informatyczne i organizacyjne mające na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku danych, ich zniszczenia, dezintegracji, takie jak: system firewall, systemy zabezpieczeń antywirusowe i antyspamowe, wewnętrzne procedury dostępu, przetwarzania danych i odtwarzania awaryjnego, a także system kopii zapasowych działający na wielu poziomach.

X. Prawa Użytkownika w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych

Na zasadach określonych w Rozporządzeniu Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora: prawo dostępu do danych, ich aktualizacji, prawo żądania przeniesienia danych, ich usunięcia, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania.

Użytkownikowi przysługuje również prawo do nie podlegania  decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje Użytkownika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa.

Zgłoszenia żądania wykonania ww. praw można dokonać kontaktując się z Administratorem zgodnie z pkt IV powyżej.

XI. Termin odpowiedzi na zgłoszenie realizacji prawa

Administrator podejmuje działania, aby jak najszybciej zrealizować zgłoszone przez Użytkownika żądania realizacji praw związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych oraz udzielać odpowiedzi na otrzymane pytania w tym zakresie. W każdym wypadku Użytkownik powinien otrzymać od Administratora odpowiedź nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania Użytkownika. W tym terminie Administrator udzieli odpowiedzi lub poinformuje o wydłużeniu terminu i wyjaśni przyczyny opóźnienia.  
W razie wątpliwości co do uprawnienia Użytkownika do zgłoszenia danego żądania, Administrator może zadać kilka dodatkowych pytań, w celu weryfikacji tożsamości.

XII. Informacja o organie właściwym do wniesienia skargi do organu nadzorczego

W razie uznania przez Użytkownika, że Dane Osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, Użytkownik może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

XIII. Informacje o wykorzystaniu w Serwisie plików „cookies”

1. Rodzaje wykorzystywanych plików „cookies”

1) Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla urządzeń Użytkownika. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i m.in. zoptymalizować działanie Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
2) Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a) Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika,
b) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
3) Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia.

2. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w następujących celach:

1) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora,
2) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
3) zapewnienia bezpieczeństwa i poprawności działania Serwisu.

3. Administrator wykorzystuje pliki cookies zewnętrzne w następujących celach:

1) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, np. Google Analytics,
2) prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy, np. Google AdSense,
3) wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu.

4. Określenie przez Użytkownika warunków wprowadzania plików „cookies”

1) Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
2) Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
3) Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Warszawa, dnia 09.04.2019 r